PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Valuta: EUR

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023   
Ukupni prihodi285.202.500290.388.800303.278.400331.125.200359.395.300+28.270.100+9%
-
Poslovni prihodi278.412.400281.751.000293.506.100319.503.400347.378.400+27.875.000+9%
-
Prihodi od prodaje00000--
-
Ostali poslovni prihodi00000--
-
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe109.473.800116.625.900116.935.000125.188.800133.448.500+8.259.700+7%
-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)166.430.800163.705.800175.410.900193.232.600212.297.600+19.065.000+10%
-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga00000--
-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe7000000--
-
Ostali poslovni prihodi2.507.1001.419.2001.160.1001.082.0001.632.200+550.200+51%
-
Financijski prihodi6.790.0008.637.8009.772.30011.621.70012.016.900+395.200+3%
-
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima00000--
-
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa00000--
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe6.086.3008.185.1009.270.80011.231.90011.113.300-118.600-1%
-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe629.000397.600353.100327.300372.700+45.400+14%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova2.50001.5003.3002.200-1.100-33%
-
Ostali prihodi s osnove kamata20.50019.60034.60042.500490.800+448.300+1055%
-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi00112.30000--
-
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine51.80035.600016.70037.900+21.200+127%
-
Ostali financijski prihodi00000--
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali prihodi00000--
-
Ukupni rashodi264.623.500260.680.600269.287.400301.126.600327.626.400+26.499.800+9%
-
Poslovni rashodi263.126.900259.494.500268.814.200300.807.900326.918.000+26.110.100+9%
-
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda-3.147.000-1.525.4003.500.700-8.127.500568.500+8.696.000+107%
-
Materijalni troškovi184.768.900183.745.500186.483.900218.990.100232.011.600+13.021.500+6%
-
Troškovi sirovina i materijala115.977.700123.570.500123.588.100148.238.800157.380.600+9.141.800+6%
-
Troškovi prodane robe42.341.00036.195.10038.269.30043.797.80048.488.400+4.690.600+11%
-
Ostali vanjski troškovi26.450.20023.979.90024.626.50026.953.50026.142.600-810.900-3%
-
Troškovi osoblja57.406.40057.345.70059.232.40065.612.60071.721.300+6.108.700+9%
-
Neto plaće i nadnice39.416.40040.098.00041.503.20046.223.30050.029.500+3.806.200+8%
-
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća11.382.40010.844.90011.055.70012.171.80013.727.400+1.555.600+13%
-
Doprinosi na plaće6.607.7006.402.7006.673.5007.217.6007.964.400+746.800+10%
-
Amortizacija12.939.00013.056.10013.228.40014.136.40015.578.300+1.441.900+10%
-
Ostali troškovi6.126.3004.876.7004.989.0005.654.5007.219.500+1.565.000+28%
-
Vrijednosna usklađenja2.343.100-32.800117.5002.936.700-890.600-3.827.300-130%
-
dugotrajne imovine osim financijske imovine1.877.30000122.800233.700+110.900+90%
-
kratkotrajne imovine osim financijske imovine465.700-32.800117.5002.813.900-1.124.300-3.938.200-140%
-
Rezerviranja00121.80088.800111.800+23.000+26%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze00000--
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove00121.80088.800111.800+23.000+26%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Ostali poslovni rashodi2.690.2002.028.8001.140.4001.516.100597.800-918.300-61%
-
Financijski rashodi1.496.7001.186.100473.200318.700708.400+389.700+122%
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe596.600388.300121.100121.300295.000+173.700+143%
-
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama00000--
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine00000--
-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi698.000513.100349.800185.600393.400+207.800+112%
-
Tečajne razlike i drugi rashodi128.300284.700011.80020.000+8.200+69%
-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine73.80002.30000--
-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)00000--
-
Ostali financijski rashodi00000--
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika00000--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata00000--
-
Izvanredni - ostali rashodi00000--
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja20.578.90029.708.20033.991.00029.998.60031.768.800+1.770.200+6%
-
Dobit prije oporezivanja20.578.90029.708.20033.991.00029.998.60031.768.800+1.770.200+6%
-
Gubitak prije oporezivanja00000--
-
Porez na dobit1.309.0003.982.3001.460.1003.709.000-15.631.400-19.340.400-521%
-
Dobit ili gubitak razdoblja19.269.90025.725.90032.530.90026.289.60047.400.200+21.110.600+80%
-
Dobit razdoblja19.269.90025.725.90032.530.90026.289.60047.400.200+21.110.600+80%
-
Gubitak razdoblja00000--
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina277.732.300279.971.400285.969.600312.855.100362.596.500+49.741.400+16%
-
Nematerijalna imovina11.246.70011.164.80011.383.60011.555.10013.109.400+1.554.300+13%
-
Izdaci za razvoj00000--
-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava10.344.00010.224.40010.358.60010.919.10010.746.700-172.400-2%
-
Goodwill00000--
-
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine00000--
-
Nematerijalna imovina u pripremi902.700940.4001.025.000636.0002.362.700+1.726.700+271%
-
Ostala nematerijalna imovina00000--
-
Materijalna imovina125.823.500126.749.400129.164.700156.287.700192.880.100+36.592.400+23%
-
Zemljište7.685.9007.535.0007.483.1007.446.2005.005.300-2.440.900-33%
-
Građevinski objekti56.072.10053.960.10052.035.80066.703.50066.037.100-666.400-1%
-
Postrojenja i oprema35.834.90035.812.20037.086.30042.303.80046.873.200+4.569.400+11%
-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina5.456.5006.462.5006.688.9009.539.7009.675.600+135.900+1%
-
Biološka imovina00000--
-
Predujmovi za materijalnu imovinu499.700121.2002.005.2005.431.5003.680.500-1.751.000-32%
-
Materijalna imovina u pripremi5.674.9008.384.4009.587.80010.847.30047.789.700+36.942.400+341%
-
Ostala materijalna imovina00000--
-
Ulaganje u nekretnine14.599.50014.474.00014.277.50014.015.70013.818.800-196.900-1%
-
Dugotrajna financijska imovina134.770.800135.634.800135.582.600134.679.800134.730.800+51.000+0%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe129.839.900130.632.400130.624.200129.723.600129.815.600+92.000+0%
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe068.90048.50044.3003.300-41.000-93%
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire70.70074.20077.00079.40079.400--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično29.40028.6002.2001.7001.700--
-
Ostala dugotrajna financijska imovina4.830.8004.830.8004.830.8004.830.8004.830.800--
-
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela00000--
-
Potraživanja00000--
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe00000--
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja od kupaca00000--
-
Ostala potraživanja00000--
-
Odgođena porezna imovina5.891.4006.422.4009.838.70010.332.50021.876.200+11.543.700+112%
-
Kratkotrajna imovina125.694.600125.513.000121.842.400167.831.000164.215.400-3.615.600-2%
-
Zalihe58.262.10060.837.50058.203.80082.186.90071.306.500-10.880.400-13%
-
Sirovine i materijal19.397.20018.520.20021.710.30040.908.90027.663.000-13.245.900-32%
-
Proizvodnja u tijeku3.487.3003.427.8002.968.8004.347.5004.629.300+281.800+6%
-
Gotovi proizvodi23.530.30025.356.90022.420.70028.824.70028.062.600-762.100-3%
-
Trgovačka roba11.704.60013.389.80010.961.4007.963.0007.318.200-644.800-8%
-
Predujmovi za zalihe00000--
-
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji142.700142.700142.700142.7003.633.400+3.490.700+2446%
-
Biološka imovina00000--
-
Potraživanja63.780.20053.104.40052.721.30055.987.70062.205.400+6.217.700+11%
-
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe38.554.00028.030.40023.484.40027.277.30030.175.000+2.897.700+11%
-
Potraživanja od kupaca24.500.10024.726.60028.696.40027.378.90029.982.600+2.603.700+10%
-
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika122.10083.30099.200113.90067.100-46.800-41%
-
Potraživanja od države i drugih institucija578.400145.900270.0001.147.4001.916.300+768.900+67%
-
Ostala potraživanja25.600118.100171.30070.30064.400-5.900-8%
-
Kratkotrajna financijska imovina3.362.90011.268.30010.585.50025.819.00014.005.600-11.813.400-46%
-
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe00000--
-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe3.362.00010.558.60010.537.90010.807.70013.946.900+3.139.200+29%
-
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Sudjelujući interesi (udjeli)00000--
-
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Ulaganja u vrijednosne papire9006.400015.011.40058.700-14.952.700-100%
-
Dani zajmovi, depoziti i slično00000--
-
Ostala financijska imovina0703.20047.60000--
-
Novac u banci i blagajni289.400302.800331.9003.837.30016.697.900+12.860.600+335%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi404.400201.100406.800302.700191.900-110.800-37%
-
Ukupna aktiva403.831.300405.685.500408.218.800480.988.800527.003.700+46.014.900+10%
-
Izvanbilančni zapisi127.972.400102.839.70047.104.80024.850.1009.894.300-14.955.800-60%
-
Kapital i rezerve302.290.700320.110.400345.867.900360.146.600386.836.500+26.689.900+7%
-
Temeljni (upisani) kapital207.897.100207.897.100207.897.100207.897.100213.600.100+5.703.000+3%
-
Kapitalne rezerve23.628.70024.271.70024.690.50024.360.00017.179.000-7.181.000-29%
-
Rezerve iz dobiti50.848.80061.416.80079.668.40096.580.600102.692.600+6.112.000+6%
-
Zakonske rezerve4.858.3005.821.8007.108.0008.734.60010.049.100+1.314.500+15%
-
Rezerve za vlastite dionice19.590.50019.590.50019.590.50019.590.50019.590.500--
-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)6.313.4006.313.4005.227.6005.633.7006.928.900+1.295.200+23%
-
Statutarne rezerve00000--
-
Ostale rezerve32.713.40042.317.90058.197.50073.889.30079.982.000+6.092.700+8%
-
Revalorizacijske rezerve00000--
-
Rezerve fer vrijednosti00000--
-
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju00000--
-
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova00000--
-
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu00000--
-
Zadržana dobit ili preneseni gubitak646.200799.0001.081.0005.019.3005.964.600+945.300+19%
-
Zadržana dobit646.200799.0001.081.0005.019.3005.964.600+945.300+19%
-
Preneseni gubitak00000--
-
Dobit ili gubitak poslovne godine19.269.90025.725.90032.530.90026.289.60047.400.200+21.110.600+80%
-
Dobit poslovne godine19.269.90025.725.90032.530.90026.289.60047.400.200+21.110.600+80%
-
Gubitak poslovne godine00000--
-
Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja4.617.1004.603.1004.820.0005.785.2005.738.500-46.700-1%
-
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze2.916.6003.177.5003.283.4004.269.1004.114.300-154.800-4%
-
Rezerviranja za porezne obveze00000--
-
Rezerviranja za započete sudske sporove1.700.5001.425.6001.536.5001.516.1001.624.200+108.100+7%
-
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava00000--
-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima00000--
-
Druga rezerviranja00000--
-
Dugoročne obveze23.870.20015.703.6005.753.4003.290.6002.321.600-969.000-29%
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0045.900159.5007.300-152.200-95%
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično00000--
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama23.870.20015.703.6005.707.5003.131.1002.314.300-816.800-26%
-
Obveze za predujmove00000--
-
Obveze prema dobavljačima00000--
-
Obveze po vrijednosnim papirima00000--
-
Ostale dugoročne obveze00000--
-
Odgođena porezna obveza00000--
-
Kratkoročne obveze64.759.40056.077.00042.241.00099.791.300112.325.900+12.534.600+13%
-
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe3.728.2002.738.3002.540.9002.811.2003.482.700+671.500+24%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe1.255.800153.800170.4009.086.20018.424.300+9.338.100+103%
-
Obveze za zajmove, depozite i slično45.80038.20025.90037.00046.900+9.900+27%
-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama22.258.60023.265.50014.108.20052.028.60041.829.500-10.199.100-20%
-
Obveze za predujmove00781.30000--
-
Obveze prema dobavljačima29.823.10024.567.00018.950.70029.900.30040.778.900+10.878.600+36%
-
Obveze po vrijednosnim papirima38.8008.8004.60008.700--
-
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom00000--
-
Obveze prema zaposlenicima4.760.5004.418.6004.556.9004.908.2005.827.000+918.800+19%
-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja2.031.40086.100342.40013.90044.300+30.400+219%
-
Obveze s osnove udjela u rezultatu292.200343.100388.800471.700584.000+112.300+24%
-
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji00000--
-
Ostale kratkoročne obveze524.900457.500370.800534.3001.299.500+765.200+143%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja8.293.9009.191.4009.536.60011.975.10019.781.200+7.806.100+65%
-
Ukupno - pasiva403.831.300405.685.500408.218.800480.988.800527.003.700+46.014.900+10%
-
Izvanbilančni zapisi127.972.400102.839.70047.104.80024.850.1009.894.300-14.955.800-60%
-

Broj zaposlenihvrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Broj zaposlenih3,239 3,226 3,249 3,258 3,254 -4,00-0%

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.94 2.24 2.88 1.68 1.46 -0,22-13%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.04 1.15 1.51 0.86 0.83 -0,03-3%
Koeficijent trenutne likvidnosti0.00 0.01 0.01 0.04 0.15 +0,11+275%
Koeficijent financijske stabilnosti0.85 0.83 0.81 0.86 0.93 +0,07+8%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Koeficijent zaduženosti0.22 0.18 0.12 0.21 0.22 +0,01+5%
Koeficijent vlastitog financiranja0.75 0.79 0.85 0.75 0.73 -0,02-3%
Koeficijent financiranja0.29 0.22 0.14 0.29 0.30 +0,01+3%
Stupanj pokrića I1.09 1.14 1.21 1.15 1.07 -0,08-7%
Stupanj pokrića II1.17 1.20 1.23 1.16 1.07 -0,09-8%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.71 0.72 0.74 0.69 0.68 -0,01-1%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.03 1.04 1.06 1.06 0.99 -0,07-7%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine2.27 2.31 2.49 1.97 2.19 +0,22+11%
Koeficijent obrta potraživanja4.37 5.31 5.57 5.71 5.58 -0,13-2%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja1.08 1.11 1.13 1.10 1.10 --
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.06 1.09 1.09 1.06 1.06 --
Ekonomičnost financiranja4.54 7.28 20.65 36.47 16.96 -19,51-53%

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Neto marža profita6.76 %8.86 %10.73 %7.94 %13.19 %-+66%
Bruto marža profita7.22 %10.23 %11.21 %9.06 %8.84 %--2%
Neto rentabilnost imovine4.78 %6.34 %7.98 %5.47 %9.00 %-+65%
Bruto rentabilnost imovine5.10 %7.33 %8.33 %6.24 %6.03 %--3%
Rentabilnost vlastitog kapitala6.81 %9.28 %9.83 %8.33 %8.21 %--1%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20192020202120222023  
Broj dana plaćanja obveza59 49 37 50 64 +14,00+28%